19. kol 2020.

Na temelju čl.37 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97,107/07,94/13, 98/19) te čl. 49. Statuta Dječjeg vrtića „Svete Marije Magdalene“ Sela, Upravno vijeće  Dječjeg vrtića Svete Marije Magdalene, Sela  temeljem odluke donesene na 36. sjednici održanoj dana 18.8.2020. godine raspisuje:

NATJEČAJ

Za izbor i imenovanje ravnatelja/ice i odgojitelja/ice  Dječjeg vrtića „Svete Marije Magdalene, Sela

Jedan/na  izvršitelj/ica, rad na neodređeno puno radno vrijeme – mjesto rada SELA


Ravnatelj/ica se imenuje na četiri (4) godine.

Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti izabrana i imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

–          odgojitelj/ica ili stručni/a suradnik/ica prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN10/97,107/07 i 94/13,98/19),

–          ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja,

–          hrvatski državljanin,

–          ako ne postoje zapreke iz čl. 25.st.1-4 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97,107/07 i 94/13,98/19).

Kandidati trebaju ispunjavati opće uvjete prema članku 24. Zakonu o predškolskom odgoju i  obrazovanju  (NN 10/97, 107/07 i 94/13,98/19).

 

Za natječaj je obavezno priložiti slijedeću dokumentaciju:

–          prijavu na natječaj,

–          životopis kandidata,

–          dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( preslika ),

–          domovnicu ( preslika ),

–          uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita,

–          uvjerenje o nekažnjavanju koje ne smije biti starije od 30 dana od početka natječaja izdano kod nadležnog suda,

–          dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

–          vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju NN(10/97,107/07,94/13,98/19)

–          Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima (NN 121/2017) dužni su prilikom prijave na natječaj slijediti odredbe Zakona o hrvatskim braniteljima glede prilaganja potrebne dokumentacije. Upute o navedenom nalaze se na linku.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja.

PRIJAVE NA NATJEČAJ PODNOSE SE NA ADRESU: Upravno vijeće, Dječji vrtić Svete Marije Magdalene Sela, Sela 118, 44273 Sela. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 3 dana od donošenja odluke.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08; 69/17).

Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se razmatrati.

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (NNb br.42/18) i Uredbe (EU) 2016/679., navedeni podaci prikupljaju se isključivo u svrhu natječaja za posao te se u druge svrhe neće koristiti.

 

Temeljem članka 26.stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97,107/07 i 94/13,98/19) ovaj javni natječaj objavljen je na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Svete Marije Magdalene i web stranici Sisačke biskupije te na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 19.8.2020. godine.

 

KLASA: 112-01/20-01/01

URBROJ:2176-141-02-20-01

Sela, 18.8.2020.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Mr. sc. Janko Lulić

Pin It on Pinterest