6. svi 2019.

Dječji vrtić

SVETE MARIJE MAGDALENE

__________________________________________

HR – SELA, SELA 118; Tel. 099/ 756 7907

e-mail ; vrtic@biskupija.hr

Obavijest o upisu djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2019./2020.

I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Dječji vrtić  SVETE MARIJE MAGDALENE, SELA 118, SELA (dalje u tekstu: Dječji vrtić) primat će zahtjeve za upis djece u program predškolskog odgoja i obrazovanja

od 6. svibnja do 24. svibnja 2019. godine

i to za ostvarivanje sljedećeg programa:

1. REDOVITI PROGRAMI U PETODNEVNOM RADNOM TJEDNU

1. za djecu koja do 31. kolovoza 2019. navršavaju tri godine života pa do polaska u osnovnu školu

– cjelodnevni 10-satni program ( od 07:00 do 17:00 sati)

 

II. DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS

Roditelj ili skrbnik djeteta dostavlja Dječjem vrtiću, u pravilu prema mjestu stanovanja:

  1. POPUNJENI I POTPISANI ZAHTJEV ZA UPIS (obrazac dostupan u dječjem vrtiću)
  2. RODNI LIST ILI IZVADAK IZ MATICE ROĐENIH ILI POTVRDA S PODACIMA O ROĐENJU DJETETA (bez obzira na datum izdavanja isprave),
  3. UVJERENJE O MJESTU PREBIVALIŠTA DJETETA i preslike osobnih iskaznica roditelja/skrbnika

 

III. PREDNOST ZA UPIS U REDOVITE PROGRAME

Ukoliko dječji vrtić ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja djece s prebivalištem na području Grada Siska za upis djece u redoviti program prednost će, sukladno odredbama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece Osnivača Dječjeg vrtića, imati:

  1. dijete roditelja invalida Domovinskog rata: rješenje o statusu invalida Domovinskog rata
  2. dijete oba zaposlena roditelja: potvrde poslodavaca o zaposlenju roditelja
  3. dijete samohranog zaposlenog roditelja: potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja te dokazi o samohranosti: rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta. dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece: za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta,
  4. dijete koje živi u iznimno teškim socijalnim i zdravstvenim prilikama: preporuka Centra za socijalnu skrb
  5. roditelja koji imaju već upisano jedno ili više djece u naš vrtić, roditelja koji žele katolički odgoj: (dokaz, podaci poznati Dječjem vrtiću i podaci iz Zahtjeva)

 

IV. OBJAVA REZULTATA UPISA

Komisija za upis djece dječjeg vrtića odlučuje o zahtjevima za upis djece na temelju dostavljene dokumentacije.

Rezultati upisa djece u pojedine programe (popisi prihvaćenih zahtjeva za upis djece) bit će objavljeni na oglasnim pločama dječjeg vrtića 3. lipnja 2019.

Roditelj ili skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića do 19. lipnja 2019.

O žalbama roditelja odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu.

 

V. UPIS

Djeca primljena u vrtić upisuju se u dječji vrtić temeljem ugovora koji roditelj sklapa s dječjim vrtićem u pravilu u roku od mjesec dana od dana oglašavanja rezultata upisa, a iznimno najkasnije do 1. rujna 2019.

Dijete se uključuje u program početkom  pedagoške godine od  2. rujna 2019. odnosno kako je to utvrđeno ugovorom.

Neprimljena djeca mogu se upisivati tijekom pedagoške godine, ukoliko postoji slobodno mjesto u dječjem vrtiću.

Prije upisa djeteta roditelj je obvezan:

– dostaviti dječjem vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić (Prilog 1. Pravilnika o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću – Narodne novine 114/02).

Sudjelovanje roditelja u ekonomskoj cijeni pojedinih programa utvrđuje se u skladu s aktima Dječjeg vrtića, ovisno o vrsti i trajanju programa.

Klasa: 601-02/19-06/07

Urbroj: 2176-141-01-19-01

Sela, 6. svibnja 2019.

Ravnateljica

Vesna Katarić, s. Krešimira

Pin It on Pinterest