20. svi 2015.

Vlč. Anđelo Maly, svećenik Sisačke biskupije, obranio je u utorak 19. svibnja na Papinskom sveučilištu Urbaniana u Rimu, doktorat iz teologije, sa specijalizacijom iz biblijske teologije. Moderator doktorske disertacije pod naslovom „Dall’atleta incatenato al campione celeste. Escatologia e metafora agonistica nella Lettera ai Filippesi“ (Od zarobljenog atlete do nebeskog prvaka. Eshatologija i agonistička metafora u Poslanici Filipljanima) bio je prof. Antonio Pitta. U ispitnome povjerenstvu bili su korelatori prof. Carlo Bazzi i prof. Sandro Carbone. Akademskom činu nazočili su doktorandovi roditelji i sestra, mons. Jure Bogdan, rektor Papinskoga hrvatskog zavoda sv. Jeronima u Rimu, svećenici studenti istog Zavoda te prijatelji i gosti iz Hrvatske i Rima.

Prvotni izbor tematike doktorske disertacije povezan je uz Pavlovu Poslanicu Filipljanima. Pavao se nalazi u zatočeništvu i u ovoj poslanici odražava posebnu prisnost prema svojoj zajednici, što i na nekoliko mjesta u samoj poslanici spominje. Ova prisnost zasigurno biva uvjetovana mišlju o mogućoj Apostolovoj smrti. Pavao, preplavljen dvojbama i željom da Filipljanima uputi riječi utjehe, sastavlja poslanicu koja se uvelike razlikuje od ostalih „velikih“ poslanica. Teško je primijeniti principe povijesno-kritičke ili retoričke metode u njihovoj konciznosti, stoga naglasak biva stavljen na jezik kojim se Pavao obraća zajednici. Misao o smrti, kao i druga mjesta u Poslanici, pred čitatelja stavljaju nakanu da promatra Poslanicu Filipljanima u eshatološkom svjetlu. Upravo ovdje nalazi se drugi motiv za odabranu temu. Pomalo zanemarena eshatologija u novozavjetnim studijima (ali i općenito) potiče doktoranda da pokuša dati novi ili stari pravac Pavlovoj eshatologiji. On to čini povezujući je s agonističkom (sportskom) metaforom, prisutnom u poslanici. Maly daje poseban naglasak na razvoj i odnos dvaju jezičnih izričaja: eshatološkom i agonističkom. Dok je filozofska misao (napose stoička) agonističku metaforu koristila kako bi ukazala na moralne napore u svrhu dostizanja vrhovnih krjeposti, Pavao ju preobražava, dajući joj kristološku dimenziju. Pavlova „trka“ u svrhu evanđelja bliži se svome cilju. Apostol hita k cilju i prema nagradi, ne kreposti, već višnjega poziva u Kristu Isusu. Upravo u ovom elementu na poseban način vidljiva je poveznica između agonističke metafore i eshatologije, koja lingvistički poprima nove „dimenzije“.

Doktorski rad podijeljen je u sedam poglavlja. U prvom poglavlju doktorskog rada Maly izlaže okolnosti Pavlovog zatočeništva te neke osnovne problematike same Poslanice, dajući u konačnici osobnu strukturu poslanice, uvjetovanu Pavlovom trenutačnom situacijom. U drugom poglavlju objašnjeni su elementi Pavlove eshatologije (smrt i uskrsnuće; „biti s Kristom“; paruzija; Dan Gospodinov) te bîtni sadržaj eshatologije u Poslanici Filipljanima. Koristeći se, bilo dijakroničkom bilo sinkroničnom metodom, u sljedećim poglavljima (treće do šesto) autor donosi egzegetsko – teološku analazu perikopa u kojima prevladava eshatološki (i agonistički) jezik (Fil 1,3-11; 4,2-7; 1,18-30; 2,12-18; 3,7–4,1). U posljednjem, sedmom poglavlju, doktorand govori o agonističkoj (športskoj) metafori i njezinim obilježjima, počevši od helenističkog razdoblja sve do Pavla. U završnom dijelu disertacije vlč. Maly je pokušao pronaći poveznice između eshatologije i agonističke metafore, naglašavajući na „nove dimenzije“ Pavlove eshatologije.

Anđelo Maly rođen je 16. prosinca 1984. godine u Kutini. Filozofsko-teološki studij započeo je 2003. u Zagrebu (Katolički bogoslovni fakultet), a završio u Rimu na Papinskome lateranskom sveučilištu 2008. godine. U prvim godinama rimskog studija boravio je u Papinskome rimskom velikome sjemeništu (Pontificio Seminario Romano Maggiore). Godine 2008. upisuje poslijediplomski studij iz biblijskih znanosti na Papinskom biblijskim institutu gdje je i magistrirao 2011. uz rad s naslovom „Oponašatelji moji budite – Životno oponašanje vjernika u Fil 3,17–4,1“ („Symmimētai mou gínesthe – La mimesi vitale del credente in Fil 3,17–4,1“), mentor prof. Jean-Noël Aletti, SI. U vrijeme poslijediplomskoga studija vlč. Maly boravio je u Papinskom hrvatskom zavodu sv. Jeronima u Rimu (2009.-2015.), a od veljače 2015. asistent je pri katedri Svetog pisma na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu.

Pin It on Pinterest