18. ožu 2012.

Na svečanom misnom slavlju na blagdan sv. Josipa sisački biskup Vlado Košić pročitao je vjernicima uredbu kojom je na njegovo traženje, radi povećanja sjaja bogoštovlja i radi većeg uresa Biskupije kao i za pružanje pomoći svećenstvu, vezano za duhovnu skrb vjernika, Kongregacija za kler uspostavila Stolni Kaptol Svetog Križa u Sisku 19. ožujka 2012. godine. Biskup je tom prigodom najavio da će za Uskrs imenovati prve kanonike, a na blagdan sv. Križa biti će njihovo ustoličenje i početak njihove službe.

 

 

 

 

 

Uredba u cijelosti na hrvatskom:

Kongregacija za kler


N. 20120507


USPOSTAVA STOLNOG KAPTOLA U SISKU, pod nazivom SVETOG KRIŽA


UREDBA

Preuzv. i preč. gospodin Vlado Košić, biskup sisački, radi povećanja sjaja bogoštovlja i radi većeg uresa Biskupije, kao i za pružanje pomoći svećenstvu, vezano za duhovnu skrb vjernika, od Apostolske Stolice zahtijevao je da se uspostavi Stolni Kaptol Sisački, u skladu s kan. 504 Zakonika kanonskoga prava.

Iz tog razloga, ova Kongregacija za kler, ljubazno pristajući na podastrtu molbu, ovom Uredbom u skladu sa zakonskim odredbama, u vlastitoj nadležnosti


odredila je


da se ustanovi STOLNI KAPTOL SVETOG KRIŽA u Sisku.


Što se pak tiče korištenja korskog odijela, dodjeljuje se mogućnost Sisačkom biskupu da dopusti kanonicima koristiti mocetu ljubičaste boje umjesto crne ili sive, biret crni s  ljubičastom ružom i roketu s ljubičastim rukavima. Kanonici mogu izvan katedrale nositi korsku odjeću uvijek kada budu imenovani da zastupaju Biskupa u posebnim okolnostima, odnosno u svečanostima u kojima intervenira Kaptol ili kada ga predstavljaju.


Gore spomenutom preuzv. i preč. biskupu Vladi Košiću pripada brinuti se za sve ostale stvari, a posebno da Kaptol zakonitim činom sastavi svoj vlastiti Statut, koji će odobriti biskup, uz dužno poštivanje odredaba i prava sveopće Crkve (usp. ZKP, kann. 503-510).


Dano u Rimu, iz ureda Kongregacije za kler, za upravljanja Vrhovnog svećenika Benedikta XVI., na 19. dan mjeseca ožujka godine Gospodnje 2012.Mauro kard. Piacenza, prefekt


+Celso Morga Iruzubieta, naslovni nadbiskup Albae marictimae, tajnik

 


Uredba u cijelosti na latinskom:

CONGREGATIO PRO CLERICISN. 20120507

ERECTIO CAPITULI CATHEDRALIS IN SISCIEN SUB TITULO SANCTAE CRUCIS

DECRETUM

Excellentissimus ac Reverendissimus Dominus Vlado Košić, Episcopus Sisciensis, ad divini cultus splendorem augendum et ad maiorem dioecesis decorem assequendum, necnon ad auxilium praestandum Clero, curae spirituali fidelium addicto, ab Apostolica Sede expostulavit, ut Ecclesiae Cathedralis Siscien Capitulu, ad normam can. 504 Codicis Iuris Canonici, constitueretur.

Quapropter hac Congregatio pro Clericis, oblatis precibus benigne annuens, hoc Decreto servatisque de iure servandis, pro competentia sua

DECREVIT

CAPITULUM ECCLESIAE CATHEDRALIS SISCIENSE SANCTAE CRUCIS ERIGITUR.

Quod vero ad vestium choralium usum attinet, facultatem Excellentissimo Episcopo Sisciensis conceditur ut Canonici adhiberi possint mozetam violacei coloris loco nigrae vel cinereae, birethum nigrum cum violaceo flocco et rochetum violaceis manicis. Canonici choralem vestem extra Ecclesiam Cathedralem gestare poterint quotiescumque deputentur ad Episcopi personam repraesentandam in peculiraribus rerum adiunctis, vel in actibus solemmnibus quibus Capitulum intervenit vel repraesentandum erit.

Praedicto Excellentissimo ac Reverendissimo Episcopo Vlado Košić competit omnia alia curare, et praesertim ut Capitulum per legitimum actum capitularem sua propria Statuta condat, quae Episcopus probabit, servatis praescriptis iuribus universalis Ecclesiae (cf. CIC cann. 503-510).

Datum Romae, ex Aedibus Congregationis pro Clericis, fel. reg. Summo Pontifice Benedicto XVI, die XIX mensis Martii A.D. MMXII.


Mauro Card. Piacenza, Praefectus

+Celso Morga Iruzubieta, Arhiep. tit. Albae marictimae a Secretis

 

 

 

Pin It on Pinterest