17. kol 2017.

Dječji vrtić SVETE MARIJE MAGDALENE

SELA 44273

Sela 118

Sela, 17. kolovoza 2017.


Na temelju  članka 26. Zakona o predškolskom odgoju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Svete Marije Magdalene, raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta:

odgojitelj predškolske djece


dva/ije (2) izvršitelja/ice, rad na određeno puno radno vrijeme – mjesto rada SELA


Kandidati trebaju ispunjavati opće uvjete prema članku 24. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju  (NN 10/97, 107/07 i 94/13).


Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokumente u preslici:

Presliku dokaza o stručnoj spremi

Presliku domovnica

Presliku rodnog lista

Radni životopis

Uvjerenje o nekažnjavanju odnosno nevođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci) da ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)

Elektronički zapis HZMO o ostvarenom mirovinskom stažu


Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.


Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:


Dječji vrtić Svete Marije Magdalene, Sela 118, Sela– za natječaj

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 3 dana od dana donošenja odluke.Natječaj je objavljen na web stranici i oglasnoj ploči HZZ i Dječjeg vrtića Svete Marije Magdalene, sa danom 17. kolovoza 2017. godine.

Pin It on Pinterest