Natječaj za posao administratora Ispis E-mail
Srijeda, 16 Svibanj 2018 08:16
Share

Dječji vrtić SVETE MARIJE MAGDALENE

SELA 44273

Sela 118


KLASA:112-01/18-01/01

URBROJ:2176-141-02-18-01

Sela, 16.05.2018.


Na temelju  članka 26. Zakona o predškolskom odgoju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće na sjednici. Dječjeg vrtića Svete Marije Magdalene, raspisuje


NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

NA ODREĐENO VRIJEME S NEPUNIM RADNIM VREMENOM


  1. jedan (1) izvršitelj/ica, rad na određeno nepuno radno vrijeme  20 sati tjedno – mjesto rada SELA, SELA SISAK

 

-          ADMINISTRATOR

Kandidati trebaju ispunjavati opće uvjete prema članku 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju  (NN 10/97, 107/07 i 94/13).


Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokumente u preslici:

-          Presliku dokaza o stručnoj spremi

-          Potvrdu o položenom stručnom ispitu za točku

-          Presliku domovnica

-          Presliku rodnog lista

-          Radni životopis

-          Uvjerenje o nekažnjavanju odnosno nevođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci) da ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)

-          Elektronički zapis HZMO o ostvarenom mirovinskom stažu

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

Dječji vrtić Svete Marije Magdalene, Sela 118, Sela– za natječaj

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.

Natječaj je objavljen na web stranici i oglasnoj ploči HZZ i Dječjeg vrtića Svete Marije Magdalene, sa danom 16.05.2018. godine.

Podatci kandidata se prikupljaju samo u svrhu natječaja.

 

Twitter